• A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában (30 óra)
PDF Nyomtatás E-mail

A továbbképzés megnevezése: A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 107/103/2016
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 05. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a tematikában megjelölt tartalmak feldolgozása után a résztvevők saját pedagógiai ismereteiket új helyzetekben is alkalmazni tudják oly módon, hogy a tanítás-tanulás folyamatába beemelik az IKT adta lehetőségeket. Fontos célunk, hogy a résztvevők a feldolgozott témák után biztonsággal alkalmazzák munkájukban az interaktív és a digitális táblát, valamint önállóan is képesek legyenek a tábla szoftverrel összeállítani tananyagokat.
A tanfolyam kiemelt célja a fentieken túl, hogy a résztvevők
- megismerjék a digitális tábla alkalmazásának lehetőségeit,
- megismerjék a digitális táblák különböző csoportjait
- megismerjék a tananyagok bemutatásának lehetőségeit a digitális táblákon
- megismerjék a kifejlesztett kompetencia alapú interaktív tananyagok alkalmazásával kapcsolatos technikákat.
Cél továbbá, hogy a résztvevők konkrét példákon keresztül jártasságot szerezzenek az IKT alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben, valamint a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek önállóan használni, alkalmazni és koordinálni az IKT alkalmazásait interaktív táblán is.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az oktatás, nevelés olyan aktív folyamat, amely során különböző eszközök segítségével próbálják a pedagógusok a tananyagot az érzékelés, a megfigyelés számára megragadhatóvá tenni. A digitális tábla olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT eszköz, amelynek segítségével olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. A digitális tábla igen elterjedt a magyar iskolákban, ezért szükséges a pedagógusok felkészítése ennek az eszköznek a használatára.

A továbbképzési tematikában megjelölt tartalmak feldolgozása után a résztvevők képessé válnak arra, hogy saját pedagógiai gyakorlatukat újragondolják, s tanítás-tanulás folyamatába beemeljék az IKT adta lehetőségeket. A résztvevők a feldolgozott témák után biztonsággal fogják alkalmazni munkájában az interaktív tananyagokat a digitális tábla alkalmazásával, valamint önállóan is képesek lesznek a tábla szoftverrel összeállítani tananyagokat.

A képzés a hallgatói aktivitásra épít, a megszerzett ismeretek begyakorlását szolgálja.

A tanfolyam során feldolgozott témák, egységek:
1. Az IKT eszközök jelenlegi szerepe a tanulás-tanítás folyamatában
2. A digitális tábla használata
3. A digitális tábla szoftvere
4. A digitális táblás tananyagok használata, testreszabása, a tanóra megtervezése
5. A digitális táblához kapcsolható további eszköz megismerése (szavazórendszer)
6. Digitális táblára készült tananyag elkészítése és bemutatása
7. A továbbképzés értékelése, a tapasztalatok megbeszélése.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a foglalkozások 90%-án való részvétel, valamint a résztvevő által táblaszoftverrel összeállított egy tanórányi tananyag elkészítése a tanfolyam utolsó napjára, majd annak bemutatása a csoport számára, és értékelése az oktató és a csoport által.

A táblaszoftverrel elkészített egy órányi tananyag értékelésének szempontjai:
- az interaktív eszközök hatékony használata;
- a választott módszerek változatossága;
- a választott pedagógiai módszerek megfelelő alkalmazása;
- módszertani trükkök és ötletek bemutatása.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
- ismerje a digitális táblák különböző csoportjait, a hozzájuk kapcsolható kiegészítő eszközökkel;
- legyen képes a digitális tábla beüzemelésére, a rendszerelemek beállítására
- legyen képes irányítani az operációs rendszeren működő különböző szoftvereket;
- legyen képes a tananyagok alkalmazására a digitális táblákon;
- legyen képes a digitális táblával önállóan és csoportban is dolgozni;
- ismerje meg az IKT felhasználásának módszertani és technológiai lehetőségeit;
- legyen képes alkalmazni az IKT eszközöket a tanítás-tanulás folyamatában
- tudja alkalmazni az IKT kompetenciaterület fejlesztési programját és speciális módszereit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevő által táblaszoftverrel összeállított egy tanórányi tananyag elkészítése a tanfolyam utolsó napjára, majd annak bemutatása a csoport számára, és értékelése az oktató és a csoport által.

A táblaszoftverrel elkészített egy órányi tananyag értékelésének szempontjai:
- az interaktív eszközök hatékony használata;
- a választott módszerek változatossága;
- a választott pedagógiai módszerek megfelelő alkalmazása;
- módszertani trükkök és ötletek bemutatása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: számítógépes alapismeretek, Internet használat

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem lehetséges

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazás, szállás, étkezés megegyezés szerint