• Az óvoda-iskola átmenet elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek integrálása érdekében (30 óra)
PDF Nyomtatás E-mail
továbbképzés megnevezése: Az óvoda-iskola átmenet elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek integrálása érdekében

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 107/68/2016
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 04. 12.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés elsődleges célja támogatást nyújtani a résztvevő pedagógusoknak az óvoda-iskola közötti átmenet zökkenőmentes megvalósításához, kiemelt figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelésére.
További cél megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint azokat a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenethez, illetve a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.
Cél emellett a résztvevők felkészítése az óvodáskorú, valamint az iskolába lépő hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, integrált környezetben való nevelésére. A résztvevők ismerkedjenek meg a gyermek megismerésének jelentőségével, gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a gyermekmegfigyelés területeiről, továbbá ismeretet szerezzenek a fejlesztési módszerek lehetséges irányairól. A résztvevők ismerjék meg a nyelvi fejlődés jelentőségét a gondolkodás fejlesztésében, ezen belül ismerjék meg, mi az anyanyelv jelentősége a roma gyermekek fejlődésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvoda és iskola közötti átmenet problematikájának fontosságát bizonyítja, hogy a megoldásért nemcsak az aktuálisan érintett óvodapedagógus és tanító érez felelősséget. Az iskolák és az óvodák is igyekeznek érdemben foglalkozni a kérdéssel intézményi szinten, szakmai munkaközösségi együttműködésben. A továbbképzési program olyan pedagógiai szemléletet, elméleti és gyakorlati ismerteket közvetít a gyakorló pedagógusok számára, melynek alkalmazásával elősegíthető a gyermekek, különösen a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelése. A program hangsúlyt helyez a nyelvi fejlődés, az anyanyelvi nevelés kérdéseire, és foglalkozik a kétnyelvűség, nyelvi hátrány témaköreivel is.

A továbbképzés elsődleges célja támogatást nyújtani a résztvevő pedagógusoknak az óvoda-iskola közötti átmenet zökkenőmentes megvalósításához, kiemelt figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelésére.
További cél megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint azokat a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenethez, illetve a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.
Cél emellett a résztvevők felkészítése az óvodáskorú, valamint az iskolába lépő hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, integrált környezetben való nevelésére. A résztvevők ismerkedjenek meg a gyermek megismerésének jelentőségével, gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a gyermekmegfigyelés területeiről, továbbá ismeretet szerezzenek a fejlesztési módszerek lehetséges irányairól.

A képzés főbb tematika egységei:
1. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás
2. A személyiség alakulásának folyamata
3. Az érzelmi intelligencia
4. Az óvoda-iskola átmenetet segítő tényezők
5. Nyelvi fejlődés
6. Az óvoda-iskola átmenet diagnosztikai kérdései
7. A család és az intézmények kapcsolatai

A képzés gyakorlatorientált képzés (elméleti órák száma 6,5; gyakorlati órák száma: 23,5), melynek során a résztvevők elsősorban csoportmunkák keretében sajátítják el azokat az ismereteket/módszereket, amelyek segítségével megkönnyíthetőek az óvoda-iskola közötti átmenet különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- részvétel az összóraszám 90%-án
- Min. 5-10 oldalas záró dolgozat leadása a tanfolyam utáni második héten, melynek témája konkrét problémákra, nevelési helyzetekre tett megoldási, fejlesztési javaslatok megfogalmazása.
Értékelési szempontok: a szociokulturális sajátosságok figyelembe vétele, a 3-6 éves korra vonatkozó pszichológiai és pedagógiai ismeretek megfelelősége, az alkalmazott módszerek adekvátsága, gyakorlati megvalósíthatóság.


Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő ismerje
• a 3 évtől való kötelező óvodáztatás jogszabályi hátterét, annak okait és szükségességét;
• a személyiség alakulásának folyamatát;
• az óvoda-iskola közötti átmenet pedagógia módszereit;
• az óvoda és az általános iskola alsó tagozatának értékelési módszereit;
• az iskolaérettségi vizsgálatok problémáit.
A továbbképzésen résztvevő pedagógus legyen képes
• megkülönböztetni a személyes és szociális kompetenciák közötti különbségeket;
• megkülönböztetni az értelmi és érzelmi intelligencia között különbségeket;
• a fejlesztő játékok alkalmazására.
A résztvevő pedagógus legyen tisztában az előítéletek, a másság problémáinak kezelési lehetőségeivel.
A tanfolyam végére a résztvevő pedagógus váljon alkalmassá egy olyan esettanulmány/esszé elkészítésére, melynek témája konkrét problémákra, nevelési helyzetekre tett megoldási, fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Min. 5-10 oldalas záró dolgozat leadása a tanfolyam utáni második héten, melynek témája konkrét problémákra, nevelési helyzetekre tett megoldási, fejlesztési javaslatok megfogalmazása.
Értékelési szempontok: a szociokulturális sajátosságok figyelembe vétele, a 3-6 éves korra vonatkozó pszichológiai és pedagógiai ismeretek megfelelősége, az alkalmazott módszerek adekvátsága, gyakorlati megvalósíthatóság.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; bármely pedagógus szakképzettség.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Szociálpedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nincs ilyen megállapodás

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: megállapodás szerint szállás, étkezés, útiköltség