• A kooperatív tanulási struktúrák alkalmazása az oktatás folyamatában (30 óra)
PDF Nyomtatás E-mail

A továbbképzés megnevezése: A kooperatív tanulási struktúrák alkalmazása az oktatás folyamatában

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 107/42/2016
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 04. 01.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A tanfolyam olyan ismeretek birtokába szeretné juttatni a különböző műveltségterületen oktató pedagógusokat, amelyek segítségével hatékonyan fejleszthetők a gyermekek társas kompetenciái, gondolkodási képességei.
A kooperatív tanulási struktúrákról szerzett ismeretek birtokában az iskolákban dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. Ezek alapfeltételeként a
- a kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófia alapoknak,
- a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveinek,
- az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek megismertetése.
A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív – „saját élményű” – feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása.
Cél tovább az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása:
- csoportalkotás, kooperatív szerepek
- a társas kapcsolatok szükségességének bemutatása: a tudáskoncepció változása; a demokratikus folyamatok és a társas kompetenciák kapcsolata; a társas kompetenciák és a kooperatív struktúrák összefüggéseinek elemzése
- a kooperatív tanulás alapelvei
- a társas kompetenciákkal kapcsolatos kihívások
- Gardner többszörös intelligencia elmélete
- a gondolkodásfejlesztés módszerei: alkotó és reflektív gondolkodás; viszonyítás; elemzés; fogalomalkotás; csoportosítás; kérdésalkotás, reflektálás
- a differenciálás elve

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pedagógusok mindennapi pedagógiai gyakorlatát, munkáját segítő egyik jelentős tanulásszervezési eljárás a kooperatív tanulásszervezés, mely különösen alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére. A kooperatív tanulásszervezési eljárás segíti a tanulási tevékenység változatossá tételét, hatékonyságának növelését, s ez által a tanuláshoz, s a tanulásban résztvevők egymáshoz fűződő pozitív motivációs viszonyának kialakulását, mely a hátrányos helyzetű tanulók esetében kiemelt jelentőséggel bír.

A tanfolyam célja olyan ismeretek birtokába szeretné juttatni a különböző műveltségterületen oktató pedagógusokat, amelyek segítségével hatékonyan fejleszthetők a gyermekek társas kompetenciái, gondolkodási képességei. A kooperatív tanulási struktúrákról szerzett ismeretek birtokában az iskolákban dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív – „saját élményű” – feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása.

A tanfolyam főbb tematikai egységei:
1. A kooperatív tanulási struktúrák alkalmazására való felkészítés
2. A társas kapcsolatok szükségességének bemutatása
3. Gardner többszörös intelligencia elméletének bemutatása
4. A gondolkodásfejlesztés módszerei
5. A differenciálás elve
6. Kooperatív értékelési technikák
7. Óratervezet készítése

Az elõírt tartalmi követelmények:
Minden résztvevő ismerje
- az építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakciók elvét, valamint ezek jelentőségét a társas kompetenciák alakulásában és a hatékony tanulásszervezésben;
- csoportalkotási eljárásokat és a kooperatív szerepeket;
- a társas kapcsolatok szükségességét: a tudáskoncepció változását; a demokratikus folyamatok és a társas kompetenciák kapcsolatát; a társas kompetenciák és a kooperatív struktúrák összefüggéseinek elemzését;
- a társas kompetenciákkal kapcsolatos kihívásokat;
- Gardner többszörös intelligencia elméletét;
- a gondolkodásfejlesztés módszereit: alkotó és reflektív gondolkodás; viszonyítás; elemzés; fogalomalkotás; csoportosítás; kérdésalkotás, reflektálás;
- a differenciálás elvét és a tanórai differenciálás gyakorlatát.
Minden résztvevő legyen képes
- az építő egymásra utaltság-, egyéni felelősség-, egyenlő részvétel és a párhuzamos interakciók bemutatására és szempontok szerinti elemzésére, valamint az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének az oktatás folyamatában való alkalmazására;
- egy saját gyermekcsoportra gondolva kooperatív technikát is tartalmazó tervezet elkészítésére, a tervezetben a differenciálás elvét érvényesíteni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Olyan óratervezet készítése 5-10 oldal terjedelemben, amelyben legalább 2 kooperatív technika használata bemutatásra kerül. Az óratervezet a résztvevő által oktatott adott műveltségi terület tartalmát felhasználva egy – a résztvevő saját gyakorlatából jól ismert – gyermekcsoport jellemzését is tartalmazza, mely jellemzés szempontjait a Gardner-féle többszörös intelligencia felosztás adja.
Értékelési szempontok:
Az óravázlat tartalmazza-e
- A saját választott gyermekcsoport jellemzését a Gardner-féle intelligencia-felosztás alapján
- A tanítási óra feladatait, célkitűzéseit
- A tanítási óra főbb logikai egységeit
- A tanítási óra időbeosztását
- A megfelelő módszerek és a rendelkezésre álló eszközök alkalmazását a tartalmak függvényében
- Legalább két mozzanat kiválasztását, amelyet kooperatív technikával dolgoz fel a résztvevő
- A tanítási órán történő ellenőrzést (kooperatív technikával)
Óratervezet beadása a tanfolyam zárását követő 2 héten belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem lehetséges

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: megállapodás szerint szállás, étkezés, útiköltség