• Az Önkonet Kiadó által megjelentetett könyvek
PDF Nyomtatás E-mailMestersége: tanár - Soros Oktatási Könyvek sorozatban megjelent kötetek

 • Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban

Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek

onko_klasszicizmus.jpglön jellegzetessége a könyvnek a rendkívül olvasmányos stílus. Ma a használatos tankönyvek egy része az irodalomtudomány fogalmaival és absztrakciójával tárgyalja a kiválasztott korszakot. Ezek a könyvek nem vesznek tudomást arról, hogy az elvonatkoztatás csak a 17 év utáni periódusra jellemző ebben a mértékben a diákokra. Fűzfa Balázs könyvében ezek a fogalmak a megfelelő életkorhoz alkalmazkodón jönnek elő, jól érzékelhető például a fogalom építése, a könyv szakszerűsége ezért természetesen megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor azonban a szöveg élvezetes, olvasmányos, jelentős részben folytatja a Szerb Antal által elkezdett esszé-formát, azt, amelyikben nemcsak a gondolatformálás szépsége, de az ötletek sziporkázása is megragadja az olvasót." (Részlet Dr. Sipos Lajos egyetemi docens lektori véleményéből)
Oldalszám: 364 l Méret (cm): 12,3 x18,3x2 l Kötés: puha

·

 

 

 

 

 

Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítése

tantargykoziseg.jpgA könyv megkísérli mindazokat a tudományos eredményeket bemutatni, amelyek a tantárgyköziség és a globális nevelés tárgykörében az utóbbi két évtizedben megjelentek. Másfelől elemzi az integrációs pedagógiai törekvések előzményeit, valamint a különböző neveléstörténeti korszakokban betöltött szerepüket. Tág lehetőséget kínál az interdiszciplinaritás és a globalitás elméleti kereteinek a gyakorlatban, a tanítási-tanulási folyamat keretein belül történő kipróbálására is. Ehhez egyrészt strukturálja a tantárgyköziség és globális nevelés területén fellelhető tanterveket, másrészt számos tanterv konkrét leírásával módszertani, tantervfejlesztési és tananyag-elrendezési mintákat nyújt. Így a könyv elméleti szakemberek és gyakorló tanárok számára egyformán jól használható.
Oldalszám: 120 l Méret (cm): 17x24x0.7 l Kötés: puha

 

 

 • Takács Géza: Iskolapróza (az Alternatív Közgazdasági Gimnázium története)
Az AKG Magyarország első alternatív programú, alapítványi iskolájaként 1988-ban jött létre. A szerző csendes krónikásként az iskola életét, történéseit rögzíti a kezdetektől a kilencvenes évek második feléig, mindazt, ami a megvalósulásról, annak minőségéről vagy fogyatékosságairól szól. Kérdezve, faggatva diákokat, tanárokat, szülőket, tárgyakat, tereket, dokumentumokat. Nem rejtőzik absztrakt tárgyilagosság mögé, hiszen, mint vallja, az iskola sem önmagán túli érvényesség által kíván igazolódni. Egyaránt vállalja tehát személyes elfogultságait, az iskola vállalkozása iránti tiszteletét és aktuális történeti-pedagógiai kételyeit.
Oldalszám: 168 l Méret (cm): 20,4x24,1x1 l Kötés: puha

 

 

 • Báthory Zoltán: Maratoni reform
otkonyv_Maratoni.jpgA kötet izgalmas, gondolkozásra serkentő szellemi élményt kínál mindazok számára, akik átélték, esetleg csak érdeklődő figyelemmel kísérték nyomon az elmúlt három évtized közoktatás-politikájának fordulatokban gazdag történéseit. De hasonló érdeklődésre tarthat számot a megjelenő kötet azok körében is, akikben - koruknál fogva - csak most ébred érdeklődés az említett évtizedek oktatáspolitikai törekvései iránt, megkülönböztetett figyelemmel a hetvenes évek elejétől kezdődő, majd azt követően meg-megújuló oktatáspolitikai reformfolyamatokra, melyek lehetővé tették a rendszerváltást követő paradigmaváltást, a közoktatás konfliktusoktól nem mentes modernizációját.
Oldalszám: 336 l Méret (cm): 17,3x24,6x2,3 l Kötés: kemény

 

 


 

 • Műhelytitkok
 • Beszélgetéssorozat az Alternatív Pedagógusképző Műhelyben 1998-tól napjainkig
A kötet lehetővé teszi számunkra, hogy utólag részt vegyünk azokon a beszélgetéseken, amelyek 1998 őszétől az Alternatív Pedagógusképző Műhelyben zajlottak. Az estek célja egy-egy nagyformátumú pedagógus személyiség, iskolaalapító és/vagy más, az alternatív pedagógiákkal, azok szemléletével kapcsolatban lévő személy mélyebb megismerése volt.
Az interjúk elsősorban az illető személyes életútját, véleményét, személyiségét, gondolkodását és annak változásait tükrözik. Bár többen közülük pedagógiai rendszerek és alternatív iskolák alapítói, jelen könyv mégsem alkalmas arra, hogy az általuk képviselt irányzatokkal most közelebbről megismerkedhessük, csupán az alkotó személyiségek múltjából, szemléletéből kapunk egy-egy szeletet. A beszélgetések lenyomatát adják a kornak, a lehetőségeknek, amelyek között élünk. Rámutatnak arra, hogy a pedagógusmunka hit és szakma, amely művelőjének egész életét meghatározza.
Oldalszám: 176 l Méret (cm): 16,3x23,3x0,9 l Kötés: puha

 

 

 • Szociálpszichológia - történelemtanároknak
A hat fejezetből álló szociálpszichológiai szöveggyűjtemény válogató áttekintést nyújt mindazokról a legkorszerűbb hazai és külföldi szaktudományos eredményekről, melyek hasznos ismereteket, új megközelítési lehetőségeket kínálnak a gyakorló történelemtanárok számára a történelmi jelenségek, események vizsgálatához, magyarázatához.
Az egyes fejetekhez (A tömeg és a társadalmi befolyás; A vezetők és közéleti figurák; Véleményalakulás és az egyéni gondolkodásmód; Társadalmi kötődés és ideológiai álláspont; Konfliktusos csoportközi viszonyok és társadalmi előítéletek; Megélt változás és közös emlékezés)Hunyady György, az ELTE Bölcsészettudományi Kar - Pszichológiai Intézetének vezetője írt kommentáló tanulmányokat.

 

 

 • Mann Miklós: Budapest oktatásügye 1873-2000
A kötet Budapest oktatásügyének 1873-tól napjainkig terjedő időszakát dolgozza fel, mely sajátos területtel a különben kitűnő várostörténeti művek szerzői nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoztak. A könyv a szerző többéves kutatásainak összegzését tartalmazó, összefoglaló munka.

 

 

 • Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX. században
mann_oktataspoli.jpgA szerző időrendi sorrendben haladva, 1919-től 2000-ig, Huszár Károlytól Pokorni Zoltán munkásságáig bezárólag tesz közzé válogatást a század jelentős oktatáspolitikusainak beszédeiből, írásaiból. A kötet három nagyobb egységre tagolódik: a két világháború közötti korszak, az 1945-1990 közötti periódus és a rendszerváltás utáni évtized. Gondosan válogatott szemelvények - nagy részük kötetben először publikált anyag - segítik az olvasót, hogy közelebb kerüljön a tárgyalt időszak oktatásügyéhez, mélyebb ismereteket szerezzen oktatáspolitikai koncepcióiról. A miniszterek mellett megismerkedhetünk azon történelmi személyiségekkel - fontosabb miniszterhelyettesekkel, oktatáspolitikusokkal - , akiknek gondolkodásmódja, munkássága jelentősen meghatározta a huszadik századi magyar oktatáspolitika alakulását.

 

 

 

Az Önkonet Kiadó Ursa Minor sorozatában megjelent kötetei

 • Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei - Zeami mester művei szerint

 

Ki volt Zeami? • Mi a nő? • Miről szól a titkos hagyaték? • Mi a világkép jelentősége az ember - és a művész - életében? • Hogyan függ össze századunk színháza és a Kelet? • Hogyan kell képezni - nevelni - az embert, s az eljövendő színészeket? • Mit mond minderről a tudomány ma - a fiziológia és a pszichológia?

Ezekre a kérdésekre - és az ezekből fakadó kérdésekre - keresi a választ ez a könyv - szóban, képben és a Zeami család (apa és fiú) öt nó darabjában is.

Első két kiadása a megjelenés heteiben elfogyott. E harmadik az eddigi legteljesebb - bővített és javított - kiadás. Ajánljuk mindazoknak, akik színházzal, drámával és neveléssel (gyerekekkel) foglalkoznak.

Oldalszám: 535 l Méret (cm): 13x18,9x3,1 l Kötés: keménytáblás


 • Vekerdy Tamás: Lélek-jelenlét

 

A közéleti kérdések iránti érdeklődéséről közismert neves író, pszichológus 1992-ben kapott meghívást Zelky Jánostól, a Bartók Rádió Muzsikáló Reggel szerkesztőjétől, hogy heti egy alkalommal, szabadon, minden tematikai megkötés nélkül ossza meg gondolatait, véleményét az őt meghatározó erővel foglalkoztató dolgokról, jelenségekről, a világ közérdeklődésre számot tartó eseményeiről. A kötet most a négy éven át nagy sikerrel sugárzott sorozat darabjait teszi közzé, ismét hozzáférhetővé a szerző tematikus csoportosításában (A létezés technikái; Korunk; Jogok - gyermekek - iskolák)

Oldalszám: 208 l Méret (cm): 12,2x18,6x1,1 l Kötés: puha

 

 

 

 • Vekerdy Tamás: Zsidó könyv
 • - Töredékek zsidó-ügyben- 1956.- Laikus töredékek a liberális gondolatról
Vesztes ügyek...

 

A két világháború között (és ma?) zsidónak lenni Magyarországon; 1956-ban tüntetést szervezni - mondjuk inkább: a tüntetésben részt venni - október 23-án; liberálisnak lenni és maradni 1998-ban - és azóta is -, ragaszkodva a magyar szabadelvűség nagy hagyományaihoz - csupa vesztes ügy; vagy mégsem?

Öregkoromra szenvedélyemmé vált a vesztes ügyek mellé állni (nem igaz: ez már fiatal koromban is így volt), és ma már tudom, hogy a valódi - a végtelenbe futó - létezés mindig önellentmondásokban (paradoxonokban) mutatkozik meg.

Az athéni ifjúság megrontása miatt halálra ítélt nagy liberális, Szókratész (azt merte tanítani, hogy csak a kínnal megszült saját vélemény a fontos, akármi legyen is, nem a mástól tanult hagyomány, dogma, jelszó, közhely), e szavakkal emelte fel a halált hozó bürökpoharat: Aszklepiosznak egy kakassal tartozunk!

Vagyis még a nagy, a végső veszteségért, a halálért is hálaáldozattal tartozunk a gyógyulás istenének. (Kiszabadultunk a test börtönéből, kigyógyultunk a földi lét őrületéből - újjászülettünk, a túloldalról nézve.)

A teljesebb létezésnek ez a paradoxonja persze nem menti fel a gyilkosokat. És itt kezdődnek ennek a könyvecskének a történetei.

(részlet a szerző utószavából)

Oldalszám: 184 l Méret (cm): 12,5x18,4x0,9 l Kötés: puha